CLOSE

学会特命委員会

学会特命委員会は、理事会より委託された題目に対し必要な調査研究および対外的活動を行うことを目的とする。

学会特命委員会規程

  • 産学連携委員会
  • 教育事業計画委員会
  • 建設ロボット委員会
  • 廃炉に向けたロボットの調査研究と社会貢献に関する研究会